Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA KALISZA
URZĄD MIASTA KALISZA
Kalisz, ul. Główny Rynek 20
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Informacja o gruntach

Umożliwia złożenie informacji o gruntach oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, będących podatnikami podatku rolnego, które są:
• właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
• użytkownikami wieczystymi gruntów,
• posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • IR-1 - informacja o gruntach
  • IR-1/A - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych
  • IR-1/B - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu
  • ------------------ I N F O R M A C J A dotycząca przetwarzania danych osobowych ----------------------- Pobierz
Czas realizacji  

Informację o gruntach IR-1 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru.

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o gruntach

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie informacji o gruntach. 2. Przyjęcie informacji o gruntach 3. Uzyskanie poświadczenia wydanego przez organ podatkowy dotyczącego złożenia informacji o gruntach.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   0627654300
Fax   0627642032
Słowa kluczowe   Informacja o gruntach

Informacja o gruntach

Umożliwia złożenie informacji o gruntach oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu.