Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych.

Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta

Kogo dotyczy  

osób zainteresowanych w/w usługą

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z późn. zm.)
 • Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 3211 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)
Wymagane dokumenty  
 • I. Wniosek
 • II. Upoważnienie dla osoby składającej wniosek i działającej w imieniu jednostek właściwych do składania wniosku.
 • III. Dwa egzemplarze projektu stałej organizacji ruchu

  zawierającego:

  1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali)
  zawierający,

  - lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji
  tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu

  - parametry geometrii drogi,

 • IV. Opinia komendanta miejskiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową
 • W przypadku opiniowania projektu:

  1. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień, przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót
 • 2. Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu
 • 3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,

  4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak Opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie opinii

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych

  Opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych.

  Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.