Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana organizacji ruchu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu.


Podstawa do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem. Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:
1) zarząd drogi,
2) organ zarządzający ruchem,
3) inwestor lub jednostka wymieniona w § 11 pkt1-6 rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarządzaniem lub osoba realizująca zamówienie ww jednostek tj ( kolejowe jednostki organizacyjne, jednostki realizujące roboty na drodze, przedsiębiorcy prowadzący obiekty mające charakter usługowych –stacje paliw, restauracje, stacje radiowe, organizacje turystyczne).
4) osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt 1-3
Po rozpatrzeniu złożonego projektu organ może zatwierdzić organizacje w całości lub w części bez zmian, po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu, odesłać w celu wprowadzenia poprawek, odrzucić projekt.
Odrzucić projekt może w przypadku kiedy organizacja ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub niezgodności z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o rozpatrzenie projektu organizacji ruchu
  • Dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierającego: - plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy, - plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, b) parametry geometrii drogi, - program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną, - zasady dokonywania zmian oraz sposób ich realizacji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierające inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy, - opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót, - przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu (w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze), - nazwisko i podpis projektanta. - opinia właściwego komendanta Policji - opinia właściwego zarządu drogi - opinie właściwych organów zarządzających ruchem - pełnomocnictwo inwestora
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

5 zł wniosek oraz 50 gr za załącznik

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana organizacji ruchu

Zmiana organizacji ruchu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu.


Podstawa do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem. Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:
1) zarząd drogi,
2) organ zarządzający ruchem,
3) inwestor lub jednostka wymieniona w § 11 pkt1-6 rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarządzaniem lub osoba realizująca zamówienie ww jednostek tj ( kolejowe jednostki organizacyjne, jednostki realizujące roboty na drodze, przedsiębiorcy prowadzący obiekty mające charakter usługowych –stacje paliw, restauracje, stacje radiowe, organizacje turystyczne).
4) osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt 1-3
Po rozpatrzeniu złożonego projektu organ może zatwierdzić organizacje w całości lub w części bez zmian, po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu, odesłać w celu wprowadzenia poprawek, odrzucić projekt.
Odrzucić projekt może w przypadku kiedy organizacja ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub niezgodności z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych.