Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie miejsca w celu zorganizowania zimowego lub letniego ogródka kawiarnianego/gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku, na placu Szczepańskim oraz na placu Wolnica w Krakowie

Czasowe udostępnianie nieruchomości będących własnością gminy oraz będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie gminy, na zorganizowanie zimowego ogródka kawiarnianego/gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku, na placu Szczepańskim oraz na placu Wolnica w Krakowie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

przedsiębiorca

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
 • 1. Odpowiednio: a) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, dokonaniu zmian w rejestrze zakładów – podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej – dot. lokalu kawiarnianego/gastronomicznego prowadzonego przez wnioskodawcę z możliwością podawania asortymentu w obrębie ogródka/poszerzenia dotychczasowej działalności o prowadzenie ogródka, b) decyzja w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładu, jako spełniającego odpowiednie wymagania dla celów prowadzonej działalności żywieniowo – żywnościowej, wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – dla lokalu kawiarnianego/ gastronomicznego prowadzonego przez wnioskodawcę z możliwością podawania asortymentu w obrębie ogródka/poszerzenia dotychczasowej działalności o prowadzenie ogródka.
 • 2.Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 • 3. Odpowiednio: a) umowa najmu lokalu, b) dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, w której mieści się lokal kawiarniany/gastronomiczny,
 • 4. Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.
 • 6. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy (uzgodnienia, zezwolenia, zgody, oświadczenia, itp.).
 • 7. Pisemne uzgodnienie: terminów zawarcia umów, sposobu podziału powierzchni oraz usytuowania ogródków względem elewacji budynku – w przypadku, gdy w budynku funkcjonują dwa (lub więcej) lokale kawiarniane/gastronomiczne i wszyscy wnioskodawcy ubiegają się o zawarcie umowy.
 • 5. Zwymiarowany projekt architektoniczny ogródka (w 1 egz.) wykonany przez architekta, w skali 1:50 lub 1:100 (dopuszczalny format projektu: A3 lub A4). Projekt powinien składać się z załączników graficznych: a) rzut w skali - uwzględniający pełne wyposażenie ogródka: stoliki, krzesła, parasole, stojak z menu, pomocnik kelnerski, kwietniki/donice, osłonę przeciwwiatrową ze szkła, przęsła ogrodzenia, elementy dekoracyjne, oświetlenie, elektryczne urządzenia grzewcze, gazowe urządzenia grzewcze, maszty podtrzymujące przewody elektryczne wraz z podstawą, popielnice, inne elementy wyposażenia przestrzeni, takie jak: drzewa wraz z obrysem pni, latarnie, słupy ogłoszeniowe, stojaki rowerowe, hydranty, itp. b) widok ogródka na tle elewacji budynku z uwzględnieniem bram wjazdowych i wejściowych, witryn, drzwi prowadzących do wnętrza budynku oraz elementów wyposażenia przestrzeni, o których mowa w lit. a), c) legenda w formie tabeli z opisem danych technicznych (nazwa, typ, symbol, wymiary, materiał, kolorystyka) i fotografią wszystkich elementów wyposażenia ogródka.
Czas realizacji  

30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

umowa/odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Zawarcie umowy/ odmowa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ogródek gastronomiczny kawiarniany procedura zimowy umowa zawarcie umowy udostępnienie nieruchomości

  Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie miejsca w celu zorganizowania zimowego lub letniego ogródka kawiarnianego/gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku, na placu Szczepańskim oraz na placu Wolnica w Krakowie

  Czasowe udostępnianie nieruchomości będących własnością gminy oraz będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie gminy, na zorganizowanie zimowego ogródka kawiarnianego/gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku, na placu Szczepańskim oraz na placu Wolnica w Krakowie.