Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA CHEŁM
URZĄD MIASTA CHEŁM
CHEŁM, UL. LUBELSKA 65
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Kogo dotyczy  

Organizatorzy zgromadzenia publicznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zawiadomienie o zgromadzeniu wniesione w trybie art. 7 ust.1 i art. 10, zawierające następujące dane:
  • 1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia ,jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji ,adres poczty elektronicznej i numer telefonu
  • a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie
  • zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
  • , adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą,
  • 2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadające j numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
  • 3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie ,
  • 4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia , przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  • 5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator je zaplanował.
  • Załączniki: 1) pisemną zgodę na przejęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, 2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
Czas realizacji  

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła od organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowana data zgromadzenia. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia i udostępnia ją niezwłocznie na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz informacją o jej udostępnieniu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organu gminy.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miasta Chełm Wydział Zarządzania Kryzysowego, ul. Reformacka 24a

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, który wydał decyzję, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwaga! Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie zawiadomienia o organizacji zgromadzenia publicznego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie zgłoszenia, 2. Weryfikacja zgłoszenia, 3. Ewentualna decyzja o zakazie organizacji zgromadzenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

1. Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
2. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych oraz gdy jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.
3. Jeżeli w tym samym czasie i miejscu lub na trasie przejścia, które są tożsame lub w części się pokrywają, zgłoszonych zostało 2 lub więcej zgromadzeń i nie jest możliwe ich oddzielenie lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, organ gminy niezwłocznie wzywa organizatora zgromadzenia zgłoszonego później do dokonania zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników.
4. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego zgłoszonego później, jeżeli organizator zgromadzenia, pomimo wezwania, do dokonania zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników, nie dokonał we właściwym terminie zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia.

BIP  

Telefon   (082) 565 – 25 – 28
Fax  
Słowa kluczowe   Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.