Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o otrzymanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pisemny wniosek stowarzyszenia, organizacji posiadającej osobowość prawną lub komitetu organizowanego dla przeprowadzenia określonego celu, o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
 • Kserokopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego stowarzyszenia lub aktu organizacyjnego komitetu.
 • Plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który określa:
  1. cel zbiórki, na którym mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki
  2. Formy przeprowadzenia zbiórki publicznej
  3. termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki
  4. obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona
  5. sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej
  6. liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej
  7. przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.
Czas realizacji  

Do 30 dni.

Opłaty  

82 zł

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o otrzymanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.