Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Organizacja imprezy masowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej.
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach,
3) powiadamia właściwego miejscowo:
a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urzędy miast lub gmin a także miasta na prawach powiatu

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Informacja o organizacji służby porządkowej oraz służby informacyjnej Informacja zawiera dane dotyczące służby porządkowej oraz informacyjnej obejmujące: liczba osób danej służby, organizacja służby, oznakowanie służby, wyposażenie służby, sposób rozmieszczenia służby.
 • 2. Dane osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej Dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
 • 3. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej Dotyczy przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
 • 4. Informacja o powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta straży granicznej.
 • 5. Informacja o powiadomieniu o komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.
 • 6. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej.
 • 7. Harmonogram opuszczenia przez uczestników imprezy masowej obiektu lub terenu.
 • 8. Opinia komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
 • 9. Program i regulamin imprezy masowej wraz o sposobie udostępniania go uczestnikom
 • 10. Regulamin obiektu (terenu) wraz o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.
 • 11. Instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej
 • 12. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
 • 13. Oświadczenie o wyposażeniu wykorzystywanym do organizacji imprezy masowej
 • 14. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • 15. Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe na imprezie masowej.
 • 16. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych - jeżeli jest wymagane.
 • 17. Wniosek o zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej
 • 18. Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, powinien mieć postać graficzną i powinien zawierać: a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów. e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.
 • 19. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. Zgodnie z art.6 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. Szczegółowy zakres instrukcji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 • 20. Terminarza imprez masowych Terminarz imprez masowych dotyczy przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie lub rozgrywek meczów piłki nożnej.
 • 21. Informacja o liczbie miejsc na imprezie masowej. Informacja zawiera liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej oraz liczbę miejsc stojących - jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące
 • 22. Informacje o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • 23. Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
Czas realizacji  

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Opłaty  

82 zł

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Zezwolenie na organizację imprezy masowej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Organizacja imprezy masowej

  Organizacja imprezy masowej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej.
  W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
  1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
  zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach,
  3) powiadamia właściwego miejscowo:
  a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
  b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.