Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej Instytucji publicznej wniosku o wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej.

W przypadku wniosku do Państwowej Straży Pożarnej (PSP):
- Co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej organizator zwraca się do KM/KP PSP z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej przeprowadzająca imprezę masową.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (Dz. U. z 2009 r. Nr 135, poz. 1113 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie opinii dotyczącej zorganizowania imprezy masowej
 • Ponadto w przypadku wniosku do Państwowej Straży Pożarnej:
 • Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być prowadzona impreza wraz z jego opisem.

  Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na miejscu i czasie trwania imprezy masowej.
 • Terminarz – w przypadku imprez organizowanych cyklicznie.

  Program i regulamin imprezy masowej, wraz z inf. o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.

 • Regulamin obiektu/terenu wraz z inf. o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.

  Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej i informacyjnej.

  Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy. • Informacje o:
  - liczbie miejsc, przewidywanych zagrożeniach,
  - liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
  - osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia - sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
  - zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
  - odpłatności za wstęp na imprezę
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

1. W przypadku wydania postanowienia przez stację sanitarno-epidemiologiczną przysługuje Stronie zażalenie do Głównego Inspektora Sanitarnego, które można wnieść za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
2. W przypadku wniosku do straży pożarnej odwołanie nie przysługuje.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Udzielenie odpowiedzi.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej
Podobne usługi  

Wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej Instytucji publicznej wniosku o wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej.

W przypadku wniosku do Państwowej Straży Pożarnej (PSP):
- Co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej organizator zwraca się do KM/KP PSP z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.