Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Usługa umożliwia wysłanie do urzędu, który udostępnia taką usługę wniosku o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Dotyczy to m.in. następujących przypadków:
- zawody sportowe ,rajdy, wyścigi,
- zgromadzenia i inne imprezy, które powodują, utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta, Marszalek Województwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Kogo dotyczy  

Organizatorów zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny i mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, zawierający: a) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy, b) rodzaj i nazwę imprezy, c) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończeniu imprezy, d) informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy, e)wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw, f) podpis organizatora lub jego przedstawiciela,
 • Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia,
 • Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,
 • Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy
 • Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw
 • Zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych. Ponadto należy dołączyć: 1) uzgodnienie z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza. W przypadku wymogu opracowania projektu organizacji ruchu należy dołączyć kopię strony zawierającą klauzulę zatwierdzającą; 2) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 65a ust 3 pkt 1, 2, 5, 7,7a, 8, 10,11 ustawy, 3) oświadczenie o zapewnieniu spełnienia warunków określonych w art. 65a ust 2 ustawy
 • wniosek
Czas realizacji  

1 miesiąc lub do 2 miesiący w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, braku opinii od pozostałych organów, zmiany trasy imprezy przez Organizatora. Decyzję wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem imprezy.

Opłaty  

48 zł za wydanie decyzji administracyjnej
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy  

Odwołanie składa się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dostarczenia przedmiotowej decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

  Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

  Usługa umożliwia wysłanie do urzędu, który udostępnia taką usługę wniosku o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Dotyczy to m.in. następujących przypadków:
  - zawody sportowe ,rajdy, wyścigi,
  - zgromadzenia i inne imprezy, które powodują, utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.