Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych zawartych w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Usługa umożliwia złożenie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o zmianę danych przedsiębiorcy objętych wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy ubiegającego się o zmianę danych zawartych w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek o zmianę danych przedsiębiorcy objętych wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
  • warunkowo, oryginał lub potwierdzony przez podmiot, który go podpisał, odpis umowy (ew. aneksy do aktualnych umów) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów (zgodnie z ustawą o usługach turystycznych Art. 5 ust. 1 pkt 2, oraz rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy umów) z minimalną sumą gwarancyjną w wysokości zależnej od określenia zakresu i rodzaju wykonywanej działalności zgodnie ze stawkami podanymi we właściwych rozporządzeniach Ministra Finansów, jeżeli zmiana danych dotyczy rozszerzenia zakresu działalności,
  • lub
    zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1a ustawy o usługach turystycznych wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (dotyczy przedsiębiorców zagranicznych posiadających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie utworzyli oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej (ROTiPT), jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności tj. przedmiotu działalności lub zasięgu terytorialnego.
  • oświadczenie o treści zgodnej z art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o usługach turystycznych
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wpływu do organu prowadzącego rejestr wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Opłaty  

257 zł. Opłata jest pobierana wyłącznie jeśli wniosek dotyczy rozszerzenia przedmiotu działalnoścci.

Tryb odwoławczy  

Strona może odwołać się do ministra właściwego do spraw turystyki za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana danych zawartych w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Zmiana danych zawartych w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Usługa umożliwia złożenie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o zmianę danych przedsiębiorcy objętych wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT)