Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości (w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości)

Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości może zostać udzielone na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.
Niezwłocznie po wykonaniu inwestycji należy przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

Kogo dotyczy  

Osoba lub jednostka organizacyjna występująca o zezwolenie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz wniosku.
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z planu miejscowego
 • Dokument z rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.
 • Mapa zasadnicza z naniesionym przebiegiem inwestycji.
 • Wypis z ewidencji gruntów.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
Czas realizacji  

Decyzja wydawana jest w terminie do dwóch miesięcy ze względu na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do właściwego Wojewody za pośrednictwem , za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłać wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. 2. Weryfikacja dokumentacji, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zajęcie nieruchomości
 • czasowe
 • Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości (w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości)

  Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości może zostać udzielone na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.
  Niezwłocznie po wykonaniu inwestycji należy przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.