Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele, przedsiębiorcy oraz inne podmioty chcące złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Zapewnienie dostaw do infrastruktury technicznej w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych
 • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną - aktualny odpis/odwzorowanie cyfrowe Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących i wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej.
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy.
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub - w przypadku jej braku - kopii mapy katastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000, uzyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i niezbędnej do wyznaczenia obszaru analizowanego. Obszar analizowany zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyznacza się na mapie dołączonej przez Inwestora do wniosku, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu objętego wnioskiem
Czas realizacji  

Wydanie warunków zabudowy w ciągu 90 dni Wydanie lokalizacji celu publicznego w ciągu 65 dni. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.

Opłaty  

598 zł

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Podobne usługi  

  Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego