Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY ZABIERZÓW
URZĄD GMINY ZABIERZÓW
Zabierzów, Rynek 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Przedkładane wnioski i uwagi powinny zawierać: 1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, 2. przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu, 3. określenie nieruchomości (lub opis terenów), których dotyczy wniosek, 4. kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek. Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.
Czas realizacji  

Uzależniony od prowadzonej procedury planistycznej

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy Zabierzów - Dziennik Podawczy

Dni i godziny  
 • Wtorek - Czwartek, 8.00-16.00
 • Poniedziałek, 8.00-17.00
 • Piątek, 8.00-15.00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Przyjęcie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  Etapy realizacji usługi  

  1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. ewentualna aktualizacja/modyfikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.bip.malopolska.pl/ugzabierzow

  Telefon   12 285 21 16
  Fax  
  Słowa kluczowe   Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.