Web Content Viewer (JSR 286)
Actions
Loading...

Integracja

Do otrzymania certyfikatu do integracji uprawnione są podmioty publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którym na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, nadano funkcjonalność podmiotu publicznego.

Minister właściwy do spraw informatyzacji po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wydaje certyfikat, którego ważność wynosi 2 lata.

W celu zachowania ciągłości dostępu do usługi, należy wystąpić z wnioskiem o nowy certyfikat co najmniej 30 dni przed końcem ważności aktualnego certyfikatu.

Wniosek o wydanie/unieważnienie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego ePUAP oraz PZ - nowa usługa dostępna po zalogowaniu

Instrukcja generowania żądania certyfikatu do komunikacji z ePUAP oraz PZ

Polityka certyfikacji dla ePUAP i PZ

 

Opis standardowych elementów ePUAP

Współpraca z systemami zewnętrznymi

Konfiguracja w zakresie integracji

Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji