Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o rejestracja pojazdu zabytkowego.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Zgodnie z art. 2 pkt 39 ustawy prawo o ruchu drogowym, pojazd zabytkowy to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Aby pojazd mógł być pojazdem zabytkowym musi spełniać kilka kryteriów:
- ma, co najmniej 25 lat,
- jest nieprodukowany (w modelu) od 15 lat,
- posiada minimum 75 % zachowanych oryginalnych części (dotyczy gównie podzespołów).


Jeżeli pojazd ma mniej niż 25 lat, również może być zarejestrowany jak pojazd zabytkowy ale musi spełnić kilka kryteriów:
- posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne,
- dokumentuje znaczące etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,
- był związany z istotnymi wydarzeniami historycznymi,
- był użytkowany przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,
- ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,
- posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany,
- został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.
Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

właścicieli aut zabytkowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o rejestrację pojazdu:

 • - oryginał dowodu własności pojazdu,
 • - dowód rejestracyjny,

  W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa innego niż UE, Konfederacja Szwajcarska i EFTA
  zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
 • - dowód odprawy celnej przywozowej,

  jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim UE,
 • - oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju
  albo
  - dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju
  albo
  - zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli
  samochód osobowy lub pojazd rodzaju SAMOCHODOWY INNY, podrodzaj CZTEROKOŁOWIEC (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj CZTEROKOŁOWIEC LEKKI
  (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z
  terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • - zaświadczenie wydane przez właściwy organ
  potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług, (VAT 25), jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium
  państwa członkowskiego lub brak takiego obowiązku,
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W
  przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

  Przepis nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w
  zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie.
 • - zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów lub Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
 • - uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków
  lub
  - dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury wojewódzkiej ewidencji zabytków
  albo
  - potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza
  muzealiów,
 • - tablice (tablicę) rejestracyjne (ą), jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • - kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • - oryginał potwierdzenia uiszczenia opłat,
 • - pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli
  pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

Opłaty  

1. 17 zł -od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub jego odpisu, wypisu, albo kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)2. OPŁATA ZA WYDANIE:

a) tablice rejestracyjne zabytkowe samochodowe - 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

b) tablica zabytkowa motocyklowa - 50 zł +0,50 zł (opłata ewidencyjna)

c) dowodu rejestracyjnego - 54 zł + 0,50 zł (opłata
ewidencyjna)

g) pozwolenia czasowego - 13,50 zł + 0,50 zł (opłata
ewidencyjna)

h) komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł

i) nalepki kontrolnej - 18,50 + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem organu , który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rejestracja pojazdu zabytkowego
Podobne usługi  

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o rejestracja pojazdu zabytkowego.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Zgodnie z art. 2 pkt 39 ustawy prawo o ruchu drogowym, pojazd zabytkowy to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Aby pojazd mógł być pojazdem zabytkowym musi spełniać kilka kryteriów:
- ma, co najmniej 25 lat,
- jest nieprodukowany (w modelu) od 15 lat,
- posiada minimum 75 % zachowanych oryginalnych części (dotyczy gównie podzespołów).


Jeżeli pojazd ma mniej niż 25 lat, również może być zarejestrowany jak pojazd zabytkowy ale musi spełnić kilka kryteriów:
- posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne,
- dokumentuje znaczące etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,
- był związany z istotnymi wydarzeniami historycznymi,
- był użytkowany przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,
- ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,
- posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany,
- został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.