Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów, których markę określa się jako SAM.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zarejestrowanie pojazdu
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  a) dla osoby fizycznej dowód osobisty,
  b) dla osób prowadzących działalność gospodarczą (nie wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej ) oraz spółek cywilnych - aktualne oryginały lub poświadczone kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo-umowa spółki. Pojazd będzie zarejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaścicieli - podpisane przez nich pełnomocnictwo do załatwienia sprawy dla pełnomocnika.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta).
 • Potwierdzenie wniesienia opłat.
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu w momencie odbioru stałego dowodu rejestracyjnego dla pojazdu.
 • Oświadczenie, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca.

Opłaty  

1) Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnictwa - 17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).2) Opłata za wydanie:a) tablic rejestracyjnych samochodowych 80 zł + 0,5 zł,b) tablic motocyklowych 40 zł + 0,5 zł,c) tablic motorowerowych 30 zł + 0,5 zł,d) tablicy do przyczepy 40 zł + 0,5 zł,e) tablic indywidualnych:- samochodowych 1 000 zł + 0,5 zł,- motocyklowych 500 zł + 0,5 zł,f) pozwolenia czasowego 13,50 zł + 0,5 zł,g) dowodu rejestracyjnego 54 zł +

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

rejestracja pojazdu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Pierwsza rejestracja pojazdu
 • którego markę określa się jako SAM
 • Podobne usługi  

  Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów, których markę określa się jako SAM.