Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pierwszą rejestrację pojazdów nowych zakupionych na terenie RP.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zarejestrowanie pojazdu wraz z załącznikami wymienionymi poniżej
 • Dowód własności pojazdu(oryginał faktury VAT, rachunku uproszczonego)
 • Dowód wpłaty lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, albo faktury zawierającej
  takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na którego typ wydano na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ministra właściwego do spraw transportu polskie świadectwo homologacji typu pojazdu albo decyzję zwalniającą pojazd z homologacji,
  albo
  wyciąg ze świadectwa homologacji albo świadectwo zgodności WE, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywy ramowej) (Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009, str. 13, z późn. zm.),
  albo
  odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na którego typ wydano świadectwo homologacji typu pojazdu, albo decyzję zwalniającą pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju
  albo
  zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju SAMOCHODOWY INNY, podrodzaj CZTEROKOŁOWIEC (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj CZTEROKOŁOWIEC LEKKI(kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony
  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży (autoryzowanego dealera), że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu wymienionego punkt wyżej
 • Karta pojazdu
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  a) dla osoby fizycznej - dowód osobisty,
  b) dla osób prowadzących działalność gospodarczą (nie wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej w Krakowie) oraz spółek
  cywilnych - aktualne oryginały lub poświadczone kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo - umowa spółki.
  Pojazd będzie zarejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaścicieli - podpisane przez nich pełnomocnictwo do załatwienia sprawy dla pełnomocnika
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta)
 • Potwierdzenie wniesienia opłat
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

1) Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnictwa - 17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 2) Opłata za wydanie: a) tablic rejestracyjnych samochodowych 80 zł + 0,50 zł b) tablic motocyklowych 40 zł + 0,50 zł c) tablic motorowerowych 30 zł + 0,50 zł d) tablic indywidualnych:

- samochodowych 1 000 zł + 0,50 z - motocyklowych 500 zł + 0,50 zł e) dowodu rejestracyjnego 54 zł + 0,50 zł f) pozwolenia czasowego 13,50 zł + 0,50 zł

g) kompletu nalepek legalizacyjnych 12,50 zł, h) nalepki kontrolnej 18,50 zł + 0,50 zł Potwierdzenie wniesienia opłaty

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP
  Podobne usługi  

  Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pierwszą rejestrację pojazdów nowych zakupionych na terenie RP.