Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów używanych zakupionych na terenie RP.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zarejestrowanie pojazdu wraz z załącznikami, wymienionymi poniżej
 • Dowód własności pojazdu (np. oryginał faktury VAT, rachunku)
 • Dowód rejestracyjny w oryginale (z ważnym badaniem technicznym lub zaświadczeniem dopuszczającym pojazd do ruchu)
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Tablice rejestracyjne
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,,
  b) przedstawiciela.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty.
  Dowód wpłaty z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu musi zawierać: numer VIN/nadwozia i numer rejestracyjny pojazdu.
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu
 • W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

1) 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:
a) tablic rejestracyjnych samochodowych 80 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
b) tablic motocyklowych 40 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
c) tablicy do przyczepy 40 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
d) tablic motorowerowych 30 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
e) tablic indywidualnych:
- samochodowych 1 000 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
- motocyklowych 500 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
f) dowodu rejestracyjneg

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów używanych zakupionych na terenie RP.