Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów używanych zakupionych na terenie RP.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zarejestrowanie pojazdu wraz z załącznikami, wymienionymi poniżej
 • Dowód własności pojazdu (np. oryginał faktury VAT, rachunku)
 • Dowód rejestracyjny w oryginale (z ważnym badaniem technicznym lub zaświadczeniem dopuszczającym pojazd do ruchu)
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Tablice rejestracyjne
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,,
  b) przedstawiciela.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty.
  Dowód wpłaty z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu musi zawierać: numer VIN/nadwozia i numer rejestracyjny pojazdu.
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu
 • W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

1) Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnictwa - 17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:

a) tablic rejestracyjnych samochodowych 80 zł + 0,50 zł

b) tablic motocyklowych 40 zł + 0,50 zł

c) tablic motorowerowych 30 zł + 0,50 zł

d) tablic indywidualnych:

- samochodowych 1 000 zł + 0,50 z

- motocyklowych 500 zł + 0,50 zł

e) dowodu rejestracyjnego 54 zł + 0,50 zł

f) pozwolenia czasowego 13,50 zł + 0,50 zł

g) kompletu nalepek legalizacyjnych 12,50 zł,

h) nalepki kontrolnej 18,50 zł + 0,50 zł

Potwierdzenie wniesienia opłaty

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

  Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów używanych zakupionych na terenie RP.