Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów sprowadzonych z zagranicy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zarejestrowanie pojazdu wraz z załącznikami, wymienionymi poniżej
 • Dowód własności pojazdu a w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu - dokument potwierdzający powierzenie pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
 • Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał.

  Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku przedmiotowego dokumentu , jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu – dotyczy właściciela sprowadzającego z zagranicy pojazd.
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju SAMOCHODOWY INNY, podrodzaj CZTEROKOŁOWIEC (kategoria homologacyjna L7e), lub podrodzaj CZTEROKOŁOWIEC LEKKI (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

  Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku przedmiotowego dokumentu , jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu – dotyczy właściciela sprowadzającego z zagranicy pojazd.
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  a)działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
  b) przedstawiciela.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta.
 • Potwierdzenie wniesienia opłat.
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu.
 • Dokument dotyczący recyklingu:
  a) potwierdzenie wniesienia opłaty na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z zamieszczonym numerem identyfikacyjnym nadwozia pojazdu (dotyczy wszystkich podmiotów nie będących przedsiębiorcami, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu oraz przedsiębiorców, którzy zgodnie z ustawą mogą nie zapewniać sieci zbierania pojazdów)
  lub
  b) oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, złożone przez wprowadzającego pojazd (przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu).
 • W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca.

Opłaty  

17 zł od złożenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłata za wydanie:
a) tablic rejestracyjnych samochodowych 80 zł + 0,50 zł,
b) tablic motocyklowych 40 zł + 0,50 zł,
c) tablic motorowerowych 30 zł + 0,50 zł,
d) tablic indywidualnych:
- samochodowych 1 000 zł + 0,50 zł,
- motocyklowych 500 zł + 0,50 zł,
e) dowodu rejestracyjnego 54 zł + 0,50 zł,
f) pozwolenia czasowego 13,50 zł + 0,50 zł,
g) kompletu nalepek legalizacyjnych 12,50 zł,
h) nalepki kontrolnej 18,50 zł + 0,50 zł,
Potwierdzenie wniesienia opłaty

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Podobne usługi  

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów sprowadzonych z zagranicy.