Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Czasowa rejestracja pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o czasową rejestrację pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:
1) wywozu pojazdu za granicę,
2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,
3) przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o czasową rejestrację pojazdu wraz z załącznikami, wymienionymi poniżej
 • W przypadku wywozu pojazdu za granicę strona zwraca dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne i dowód własności w przypadku zbycia pojazdu za granicę
 • W przypadku przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu właściciel dołącza dowód własności pojazdu (oryginał faktury VAT, rachunku uproszczonego)
 • W przypadku przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy, właściciel oddaje do depozytu dotychczasowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany na terytorium RP.
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
  b) przedstawiciela
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
 • Potwierdzenie wniesienia opłat
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu
Czas realizacji  

do 1 miesiąca

Opłaty  

1) Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnictwa - 17zł 2) Opłata za wydanie: a) dotyczy przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy: - tablic tymczasowych samochodowych 30 zł + 0,50 zł - tablicy tymczasowej na przyczepę 15 zł. + 0,50 zł - tablicy tymczasowej motocyklowej 12 zł + 0,50 zł - tablicy tymczasowej motorowerowej 12 zł + 0,50 zł - pozwolenia czasowego - 18,50 zł + 0,50 zł - nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł - motocykl/motorower/przyczepa 6,25 zł. + 0,50 zł b) dotyczy wywozu pojazdu za granicę: - tablic tymczasowych samochodowych 80 zł + 0,50 zł - tablicy tymczasowej na przyczepę 40 zł. + 0,50 zł - tablicy tymczasowej motocyklowej 40 zł. + 0,50 zł - tablicy tymczasowej motorowerowej 30 zł. + 0,50 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Czasowa rejestracja pojazdu

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Czasowa rejestracja pojazdu
  Podobne usługi  

  Czasowa rejestracja pojazdu

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o czasową rejestrację pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:
  1) wywozu pojazdu za granicę,
  2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,
  3) przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy