Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
ZDUŃSKA WOLA, UL. STEFANA ZŁOTNICKIEGO 25
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Czasowa rejestracja pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o czasową rejestrację pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:
1) wywozu pojazdu za granicę,
2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,
3) przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Komunikacji i Transportu

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o czasową rejestrację pojazdu wraz z załącznikami, wymienionymi poniżej
 • W przypadku wywozu pojazdu za granicę strona zwraca dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne i dowód własności w przypadku zbycia pojazdu za granicę
 • W przypadku przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu właściciel dołącza dowód własności pojazdu (oryginał faktury VAT, rachunku uproszczonego)
 • W przypadku przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy, właściciel oddaje do depozytu dotychczasowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany na terytorium RP.
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
  b) przedstawiciela
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
 • Potwierdzenie wniesienia opłat
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu
Czas realizacji  

do 1 miesiąca

Opłaty  

1) Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnictwa - 17zł 2) Opłata za wydanie: a) dotyczy przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy: - tablic tymczasowych samochodowych 30 zł + 0,50 zł - tablicy tymczasowej na przyczepę 15 zł. + 0,50 zł - tablicy tymczasowej motocyklowej 12 zł + 0,50 zł - tablicy tymczasowej motorowerowej 12 zł + 0,50 zł - pozwolenia czasowego - 18,50 zł + 0,50 zł - nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł - motocykl/motorower/przyczepa 6,25 zł. + 0,50 zł b) dotyczy wywozu pojazdu za granicę: - tablic tymczasowych samochodowych 80 zł + 0,50 zł - tablicy tymczasowej na przyczepę 40 zł. + 0,50 zł - tablicy tymczasowej motocyklowej 40 zł. + 0,50 zł - tablicy tymczasowej motorowerowej 30 zł. + 0,50 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Starsostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

Dni i godziny   Poniedziałek - Piątek, 7.30 - 15.30
Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Czasowa rejestracja pojazdu

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji,

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Czasowa rejestracja pojazdu
Podobne usługi  

Czasowa rejestracja pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o czasową rejestrację pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:
1) wywozu pojazdu za granicę,
2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,
3) przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy