Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej np. marszałek województwa, starosta

Kogo dotyczy  

właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, wgranicach których mają być wykonywane roboty geologiczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Załącznik do wniosku: oryginał projektu prac geologicznych, w 2 egzemplarzach, opracowany przez uprawnionego geologa.
 • 2. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Opłata skarbowa:

1. od wydania decyzji administracyjnej – 10 zł,
2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Od decyzji administracyjnej w sprawie uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zatwierdzanie projektu robót geologicznych
 • których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
 • Podobne usługi  

  Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji