Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej innej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:
1. wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów podziemnych,
2. wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
3. likwidacji otworu wiertniczego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywateli, Przedsiębiorców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. oryginał, w 3 egzemplarzach, dokumentacji geologicznej opracowanej przez uprawnionego geologa,
 • 2. W przypadku występowania wnioskodawcy przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Nie dotyczy.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie dokumentacji geologicznej innej osobiście lub przesłanie pocztą wraz z załącznikami. 2. Weryfikacja dokumentacji. 3. Przesłanie po 1 egz. dokumentacji pozostałym organom administracji geologicznej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej
  Podobne usługi  

  Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej innej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:
  1. wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów podziemnych,
  2. wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
  3. likwidacji otworu wiertniczego.