Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku).

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:
1. złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowych i bez użycia środków strzałowych,
2. ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają
50 m3/h,
3. badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,
4. odwodnień budowlanych o wydajność nie przekraczającej 50 m3/h,
5. warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji geologicznej np. Minister Środowiska, Marszałek Województwa lub Starosta

Kogo dotyczy  

Obywateli, Przedsiębiorców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Oryginał dokumentacji w 4 egzemplarzach pisemnych oraz w postaci dokumentu elektronicznego, opracowany przez uprawnionego geologa.
 • 2. W przypadku występowania wnioskodawcy przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.
 • 3. W przypadku wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (KRS).
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł - od wydanej decyzji administracyjnej,
17 zł - W przypadku występowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku).

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie dokumentacji 2. Przyjęcie dokumentacji 3. Wydanie decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku).
  Podobne usługi  

  Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku).

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:
  1. złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowych i bez użycia środków strzałowych,
  2. ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają
  50 m3/h,
  3. badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,
  4. odwodnień budowlanych o wydajność nie przekraczającej 50 m3/h,
  5. warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.