Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Celem usługi jest złożenie wniosku o rejestrację zaproszeń cudzoziemców - poprzez wpis do ewidencji zaproszeń.
Wniosek składa zapraszający określony w art 49 ust 2 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Organ właściwy do realizacji usługi  

1. Własciwy organ administracji publicznej na wniosek zapraszającego określonego w art 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Kogo dotyczy  

Zapraszanych do Polski cudzoziemców oraz zapraszających, którymi mogą być: 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj: Islandii, Norwegii, Lichtensteinu lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, 2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r.<br/>w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2014 r., poz. 546)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np.:
  - w przypadku mieszkania własnościowego: akt własności lub akt notarialny oraz zgoda pozostałych właścicieli w formie oświadczenia na piśmie,
  - w przypadku lokalu komunalnego lub spółdzielczego: przydział ze spółdzielni oraz zgoda spółdzielni lub właściwego organu dysponującego lokalem w formie oświadczenia na piśmie,
  - w przypadku lokalu wynajmowanego: umowa najmu lokalu oraz zgoda właściciela lokalu w formie oświadczenia na piśmie,
  - w przypadku hotelu – wstępna rezerwacja na okres zaproszenia
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • pisemna zgoda współmałżonka na zaproszenie cudzoziemca. Jeśli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa należy dostarczyć akt notarialny wykluczający wspólność majątkową
 • osoba zapraszająca przedstawia: dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu
 • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganego wniosku wraz z dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Opłata skarbowa za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (płatna w chwili złożenia wniosku) wynosi 27 zł.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Celem usługi jest złożenie wniosku o rejestrację zaproszeń cudzoziemców - poprzez wpis do ewidencji zaproszeń.
Wniosek składa zapraszający określony w art 49 ust 2 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.