Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania decyzji administracyjnych przez właściwego Wojewodę Postępowanie wszczynane jest na wniosek.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Pracodawców chcących zatrudnić cudzoziemca

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r., poz. 543)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2015 r., poz. 97)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065)
Wymagane dokumenty  
 • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E
 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna
 • umowę spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji
 • kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy
 • informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana
 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B
 • dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy; - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności
 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata
 • umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona – w przypadku wniosku o zezwolenie typu D
 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja
 • dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania
 • potwierdzenie dokonania opłaty - zawierającą imię i nazwisko cudzoziemca - za postępowanie administracyjne
 • pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy, jeżeli w jego imieniu występuje osoba trzecia
Czas realizacji  

Ustawowy termin administracyjny na wydanie decyzji to 1 miesiąc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Wniosek o wydanie zezwolenia na okres do 3 miesięcy - 50 zł. Wniosek o wydanie zezwolenia na okres powyżej 3 miesięcy - 100 zł. Wniosek o wydanie zezwolenia typu D dla pracownika delegowanego w celu realizacji usługi eksportowej - 200 zł. Wniosek o przedłużenie zezwolenia: 50 % powyższych kwot. Wpłat należy dokonywać na konto wskazane przez Urząd Wojewódzki. Opłatę można uiścić w kasie agencji bankowej w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (prowizja 2 zł), przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem właściwego Wojewody w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP

Wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania decyzji administracyjnych przez właściwego Wojewodę Postępowanie wszczynane jest na wniosek.