Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zameldowanie na pobyt czasowy

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy.
Zameldowania można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu;

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.

Organ właściwy do realizacji usługi  

organ gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób chcących uzyskać zameldowanie na pobyt czasowy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wypełniony druk "zgłoszenie pobytu czasowego"
  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
  - umowa cywilno-prawna
  - wypis z księgi wieczystej
  - decyzja administracyjna
  - orzeczenie sądu
Czas realizacji  

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku

Opłaty  

bez opłat; w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy.

Etapy realizacji usługi  

1. Przeslanie zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy. 2. Przyjęcie i potwierdzenie zgoszenia zameldowania na pobyt czasowy.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zameldowanie na pobyt czasowy
Podobne usługi  

Zameldowanie na pobyt czasowy

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy.
Zameldowania można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu;

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.