Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zameldowanie na pobyt stały

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia pobytu stałego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

organ gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób chcących uzyskać zameldowanie na pobyt stały.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  - druk „zgłoszenie pobytu stałego”
  - dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
  - aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
  • umowa cywilno-prawna
  • wypis z księgi wieczystej
  • decyzja administracyjna
  • orzeczenie sądu
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

bez opłat

Tryb odwoławczy  

nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie pobytu stałego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przekazanie druku zgłoszenia. 2. przyjęcie zgłoszenia przez właściwy organ administracji publicznej.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zameldowanie na pobyt stały
Podobne usługi  

Zameldowanie na pobyt stały

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia pobytu stałego.