Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Celem uslugi jest złożenie wniosku o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

Organ właściwy do realizacji usługi  

1. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca; 2. W przypadku, gdy cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - komendant placówki Straży Granicznej.

Kogo dotyczy  

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca (TPDP) może być wydany cudzoziemcowi, który nie posiada dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez niego nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemiec zamierza opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. z 2014 r., poz. 563)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. z 2014 r., poz. 589)
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie polskiego tymczasowego dokumentu podróży
  • 2 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym
  • dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (1 kserokopia + oryginał do wglądu)
  • kserokopia karty pobytu
Czas realizacji  

Tymczasowy polski dokument podróży zostanie wydany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 50 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o wydanie tymczasowego dokumentu podrózy dla cudzoziemca

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Celem uslugi jest złożenie wniosku o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.