Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Gospodarki, natomiast zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje marszałek województwa przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa.

Zezwolenia wydawane są na pisemny wniosek, który powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy;

2) siedzibę i adres przedsiębiorcy;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców;

4) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

5) wnioskowany limit - dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu;

6) wnioskowany termin ważności zezwolenia.Zezwolenia wydawane są oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:

1) o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo;

2) o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa;

3) o zawartości powyżej 18 % alkoholu.Zezwolenia wydawane są na czas określony – nie dłuższy niż 2 lata na obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz nie dłuższy niż rok na obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Dla zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu określa się limit w wysokości minimum 500 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie. Limit ten może być zwiększony na wniosek przedsiębiorcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wykorzystania limitu określonego w zezwoleniu. Dla przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty określa się limit w wysokości 2 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie.

Producent napojów alkoholowych jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.Minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa może wydać duplikaty zezwoleń w przypadku ich utraty lub zniszczenia.Przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia opłaty na rachunek organu zezwalającego, po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym przed wydaniem zezwolenia, przy czym wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów. Zgodnie z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie zwrotem wniosku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Minister właściwy ds. Gospodarki, Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków (Dz. U. z 2015 r., poz. 739)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
 • odpis z rejestru przedsiębiorców
 • umowa spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
 • zaświadczenie właściwego urzędu statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON - w przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu
 • decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą przydatność magazynów wskazanych przez wnioskodawcę do przechowywania napojów alkoholowych
 • zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu
 • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane - oryginał
 • zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - oryginał
 • oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzednim (nie dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi) - oryginał
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia - oryginał
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł.45.000 zł. za 500 tys. litrów 100 % alkoholu (do 18%), z wyjątkiem przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty, dla których ustala się wysokość opłaty stosownie do deklarowanego obrotu.50 % stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania w przypadku wprowadzenia nowyc

Tryb odwoławczy  

Na decyzję wydaną przez marszałka województwa służy odwołanie do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Od decyzji wydanej przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi
Podobne usługi  

Zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Gospodarki, natomiast zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje marszałek województwa przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa.

Zezwolenia wydawane są na pisemny wniosek, który powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy;

2) siedzibę i adres przedsiębiorcy;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców;

4) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

5) wnioskowany limit - dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu;

6) wnioskowany termin ważności zezwolenia.Zezwolenia wydawane są oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:

1) o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo;

2) o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa;

3) o zawartości powyżej 18 % alkoholu.Zezwolenia wydawane są na czas określony – nie dłuższy niż 2 lata na obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz nie dłuższy niż rok na obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Dla zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu określa się limit w wysokości minimum 500 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie. Limit ten może być zwiększony na wniosek przedsiębiorcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wykorzystania limitu określonego w zezwoleniu. Dla przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty określa się limit w wysokości 2 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie.

Producent napojów alkoholowych jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.Minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa może wydać duplikaty zezwoleń w przypadku ich utraty lub zniszczenia.Przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia opłaty na rachunek organu zezwalającego, po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym przed wydaniem zezwolenia, przy czym wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów. Zgodnie z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie zwrotem wniosku.