Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

Usługa umożliwia wysłanie do ministra właściwego do spraw gospodarki wniosku o uzyskanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister właściwy do spraw gospodarki.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie.

W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu jest pobierana w zależności od ilości litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości 45.000 zł za 500 tys. litrów 100% alkoholu.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji wydanej przez ministra nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

Usługa umożliwia wysłanie do ministra właściwego do spraw gospodarki wniosku o uzyskanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.