Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
 • - Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie, kopia decyzji o nadaniu NIP,
 • - Kserokopia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione,
 • W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu nalezy także dołączyć:
 • - zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,
 • - szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprez,
 • - szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty)
Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:
43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty pobierane są na podstawie art.18¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

Rezultat realizacji usługi  

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Podobne usługi  

  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

  W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.