Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO ZDUŃSKA WOLA
MIASTO ZDUŃSKA WOLA
ZDUŃSKA WOLA, UL. STEFANA ZŁOTNICKIEGO 12
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
 • - Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie, kopia decyzji o nadaniu NIP,
 • - Kserokopia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione,
 • W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu nalezy także dołączyć:
 • - zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,
 • - szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprez,
 • - szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy
 • - odpisy i wyciągi z dokumentów art. 76a - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty)
Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:
43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty pobierane są na podstawie art.18¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

Rezultat realizacji usługi  

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Podstawa prawna (uzupełnienie):
  - Uchwała Nr LVIII/640/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Zduńska Wola.
  - Uchwała Nr LVIII/639/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Zduńska Wola.

  Opłata:
  - Opłata za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1/12 opłaty rocznej.
  - Opłata jest wnoszona na rachunek Urzędu Miasta Zduńska Wola przed wydaniem zezwolenia.

  BIP  

  http://www.bip.zdunskawola.pl

  Telefon   8250200
  Fax   8250202
  Słowa kluczowe   Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Podobne usługi  

  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

  W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.