Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów przez właściciela gruntu lub budynku do organu wyższej instancji na zasadach art.156 kpa.

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
Wszelkie zmiany ewidencyjne nieruchomości wprowadzane są na mocy:
– prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,
– opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
– dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Właściciel budynku lub gruntu, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów.
 • Decyzja, postanowienie którego dotyczy wniosek o stwierdzenie nieważności
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Stwierdzenie nieważności decyzji
 • postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków
 • klasyfikacji gruntów
 • Stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów przez właściciela gruntu lub budynku do organu wyższej instancji na zasadach art.156 kpa.

  Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
  Wszelkie zmiany ewidencyjne nieruchomości wprowadzane są na mocy:
  – prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,
  – opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
  – dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej.