Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nazewnictwo ulic i placów publicznych

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu wniosku zawierającego propozycję nazw ulic i placów będących drogami publicznymi.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek (formularz elektroniczny)
Czas realizacji  

Uzależniony jest od terminu podjęcia uchwały przez właściwy organ

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy lub powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nazewnictwo ulic i placów publicznych

Nazewnictwo ulic i placów publicznych

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu wniosku zawierającego propozycję nazw ulic i placów będących drogami publicznymi.