Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
KRAKÓW, UL. BASZTOWA 22
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o ostateczności decyzji komunalizacyjnej

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczeń o ostateczności decyzji wydanych w trybie art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz w trybie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wojewoda

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Właściwa Gmina i Starostwo Powiatowe.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek złożony pośrednictwem e-usługi
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Opłaty  

Wolne od opłaty skarbowej.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji, a w przypadku gmin przekazanie egzemplarzy decyzji opatrzonych klauzulą ostateczności .

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.malopolska.pl/muw

Telefon   123921126
Fax   123921438
Słowa kluczowe   Zaświadczenie o ostateczności decyzji komunalizacyjnej.
Podobne usługi  

Zaświadczenie o ostateczności decyzji komunalizacyjnej

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczeń o ostateczności decyzji wydanych w trybie art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz w trybie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.