Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Komunalizacja mienia państwowego

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydawanie przez Wojewodę decyzji deklaratoryjnej, stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r., przez gminę własności mienia ogólnonarodowego (państwowego).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda

Kogo dotyczy  

Gmina właściwa ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • karta inwentaryzacyjna nieruchomości sporządzona przez Komisję Inwentaryzacyjną zawierającą dane o nieruchomości, zabudowaniach posadowionych na nieruchomości oraz ich wartościach wg stanu na dzień 27 maja 1990 r. (dot. art. 7 ust. 1 ww. ustawy z dnia 10 maja 1990 r.)
 • informacja o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu
 • informacja dot. złożonych zastrzeżeń do wyłożonego spisu, a w przypadku złożenia zastrzeżenia stanowisko komisji inwentaryzacyjnej
 • pełny odpis z księgi wieczystej sporządzony prze właściwy sąd lub wskazanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości oraz podanie podstawy prawnej nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa
 • wypis z rejestru ewidencji gruntów wg stanu na dzień 27 maja 1990 r.
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • wykazy zmian gruntowych w przypadku niezgodności zapisów w księdze wieczystej i operacie ewidencji gruntów
 • w przypadku nieruchomości zajętych pod drogi publiczne informacja o kategorii drogi wg stanu na dzień 27 maja 1990 r.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Wolne od opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronom odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, które można wnieść za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Komunalizacja mienia państwowego
  Podobne usługi  

  Komunalizacja mienia państwowego

  Celem usługi jest złożenie wniosku o wydawanie przez Wojewodę decyzji deklaratoryjnej, stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r., przez gminę własności mienia ogólnonarodowego (państwowego).