Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zaświadczeń

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji publicznej o wydawanie zaświadczeń w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

organy administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby i instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Wypełniony wniosek
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów

Opłaty  

- 17 zł. - W przypadku zaświadczeń dotyczących zabezpieczenia społecznego, wydanie takiego zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku przez zainteresowanego, 2. ewentualne przesłanie wniosku do innej instytucji według właściwości albo w celu czynności wyjaśniających, 3. wydanie albo odmowa wydania zaświadczenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydawanie zaświadczeń

  Wydawanie zaświadczeń

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji publicznej o wydawanie zaświadczeń w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
  Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
  1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
  Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.