Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie o ostateczności decyzji komunalizacyjnej.

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczeń o ostateczności decyzji wydanych w trybie art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.) oraz w trybie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 zpóźn. zm.).

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwa jednostka samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Właściwa Gmina i Starostwo Powiatowe.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek złożony w formie papierowej lub drogą elektroniczną
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Opłaty  

Wolne od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się służy zażalenie, które można wnieść do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenie o ostateczności decyzji komunalizacyjnej.
Podobne usługi  

Zaświadczenie o ostateczności decyzji komunalizacyjnej.

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczeń o ostateczności decyzji wydanych w trybie art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.) oraz w trybie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 zpóźn. zm.).