Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MINISTERSTWO CYFRYZACJI
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Warszawa, ul. Królewska 27
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Cyfryzacji wniosku o aktywowanie funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego.
W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną wniosek musi być podpisany elektronicznie przez Organ - osobę reprezentującą Podmiot Publiczny lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, które to pełnomocnictwo musi być załączone do składanego wniosku. Ewentualne pełnomocnictwo przekazywane w postaci elektronicznej np. w postaci skanu musi być podpisane elektronicznie przez Organ składający wniosek. Dla przedmiotowego wniosku i dla pełnomocnictw składanych poprzez ePUAP obowiązuje podpisanie pism kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Po rozpatrzeniu i akceptacji wniosku Ministerstwo Cyfryzacji nadaje wnioskującemu Podmiotowi Publicznemu uprawnienia do świadczenia usług na platformie ePUAP i przesyła podmiotowi informację zwrotną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Cyfryzacji

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Informatyzacji

Kogo dotyczy  

Administracja Publiczna

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1626)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalnosci podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o aktywowanie funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego
  • Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu publicznego, jeśli podpisuje osoba z upoważnienia organu
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2 weryfikacja wniosku, 3. Nadanie lub odmowa aktywowania funkcjonalności.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Po weryfikacji wniosku dalsza komunikacja między urzędem i administratorem uprawnień odbywa się za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu wskazanego we wniosku.

BIP  

http://mac.bip.gov.pl/

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego

Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Cyfryzacji wniosku o aktywowanie funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego.
W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną wniosek musi być podpisany elektronicznie przez Organ - osobę reprezentującą Podmiot Publiczny lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, które to pełnomocnictwo musi być załączone do składanego wniosku. Ewentualne pełnomocnictwo przekazywane w postaci elektronicznej np. w postaci skanu musi być podpisane elektronicznie przez Organ składający wniosek. Dla przedmiotowego wniosku i dla pełnomocnictw składanych poprzez ePUAP obowiązuje podpisanie pism kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Po rozpatrzeniu i akceptacji wniosku Ministerstwo Cyfryzacji nadaje wnioskującemu Podmiotowi Publicznemu uprawnienia do świadczenia usług na platformie ePUAP i przesyła podmiotowi informację zwrotną.