Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wprowadzenie zmian objętych ewidencją gruntów i budynków
  • Dokumenty na podstawie których wprowadza się zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków: prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne, opracowania geodezyjno-kartograficzne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentacji architektoniczno-budowlanej i inne
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy

Opłaty  

Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje na podstawie zgłoszenia (czynności materialno technicznej).

Gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, przeprowadzane jest postępowanie administracyjne,
a wprowadzenie zmiany do operatu ewidencyjnego następuje w drodze decyzji pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10zł

Tryb odwoławczy  

Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana danych objętych ewidencją gruntów lub budynków

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Dokonanie zmiany danych objętych ewidencją gruntów lub budynków

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiany danych objętych ewidencją gruntów lub budynków

Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków