Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • zgłoszenie o zmianie danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 • oświadczenie następującej treści:
  „Oświadczam, że:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,
  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”.
  Oświadczenie powinno również zawierać:
  1) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres,
  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Czas realizacji  

7 dni na dokonanie zmiany w rejestrze, wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

206 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów