Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych w ewidencji klubów sportowych

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę danych w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Osób, które chcą zmienić dane w ewidencji klubów sportowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku zmian dotyczących:
  - nazwy, siedziby oraz adresu klubu sportowego,
  - imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
  - zmian statutu,
  - danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
  - celu działania,
  -terenu działania,

  należy złożyć wniosek aktualizujący powyższe dane.


 • 1. uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu w sprawie dokonanych zmian.

  2. W przypadku zmian we władzach uchwała winna zawierać dane osób, funkcje wynikające ze statutu.

 • 3. W przypadku zmian w statucie należy dołączyć tekst jednolity statutu uwzględniające wprowadzane zmiany.

  4. Protokół Walnego Zebrania Członków Klubu wraz z listą obecności członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

Czas realizacji  

Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku (decyzja).

Opłaty  

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie nazwy Klubu lub Statutu.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia .

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana danych w ewidencji klubów sportowych
Podobne usługi  

Zmiana danych w ewidencji klubów sportowych

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę danych w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej