Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub przewóz rzeczy (w zakresie krajowego transportu drogowego) oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej w międzynarodowym transporcie drogowym (osób i rzeczy)

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – w przypadku realizacji usługi przez starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu
Uzyskanie licencji wspólnotowej – w przypadku realizacji usługi przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu – właściwy dla siedziby przedsiębiorcy oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy zainteresowanego uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Czas realizacji  

Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach organ może wydłużyć ten termin o miesiąc

Opłaty  

Opłata za udzielenie zezwolenia wynosi 1000 złotych i jest powiększona o 10% tej opłaty za każdy pojazd zgłoszony w wykazie pojazdów. Natomiast za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty za udzielenie zezwolenia

Tryb odwoławczy  

Dla decyzji administracyjnej, którą jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Organem odwoławczym dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydanym przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Odwołanie od decyzji składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Zezwolenie, licencja

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku wraz z załącznikami wskazanymi w art. 7a ust. 3 ustawy oraz art. 7a ust. 4 o transporcie drogowym. Ocena kompletności złożonej dokumentacji przez organ. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, wezwanie przedsiębiorcy przez organ do uzupełnienia wniosku lub załączników. Ostateczne rozpatrzenie wniosku przez organ. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie (udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej lub wydanie decyzji odmawiającej udzielenia takiego zezwolenia). Przekazanie decyzji administracyjnej przedsiębiorcy (odbiór decyzji przez przedsiębiorcę, przedstawiciela przedsiębiorcy lub przeslanie na wskazany adres).

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Licencja na transport drogowy
 • zezwolenie na transport drogowy
 • drogowy przewóz rzeczy
 • drogowy przewóz osób
 • Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub przewóz rzeczy (w zakresie krajowego transportu drogowego) oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej w międzynarodowym transporcie drogowym (osób i rzeczy)

  Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – w przypadku realizacji usługi przez starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu
  Uzyskanie licencji wspólnotowej – w przypadku realizacji usługi przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego