Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych

Każdy obywatel ma prawo złożyć zawiadomienie do Prezesa UODO o zaobserwowanych lub stwierdzonych nieprawidłowościach w przetwarzaniu danych osobowych. Złożenie zawiadomienia nie skutkuje natychmiastowym wszczęciem postępowania administracyjnego. Prezes UODO obowiązany jest rozważyć podjęcie przewidzianych prawem czynności z urzędu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Kogo dotyczy  

Administrator lub Podmiot przetwarzający

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125)
Wymagane dokumenty  
  Jeżeli przed skierowanym do Prezesa UODO zawiadomieniem zostały podjęte jakieś działania wyjaśniające nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, należy dołączyć posiadaną korespondencję w tej sprawie.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki,

Opłaty  

Brak opłat. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Reakcją na zawiadomienie może być wszczęcie z urzędu postępowania kontrolnego w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych przez określony podmiot (administratora/podmiot przetwarzający). W razie wszczęcia takiego postępowania osobie zawiadamiającej o potencjalnych nieprawidłowościach nie przysługuje status strony postępowania i nie będzie ona informowana o podejmowanych przez Prezesa UODO działaniach i ich skutku. postępowanie administracyjne (przeprowadzenie kontroli nie jest konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego). Może zostać wszczęte również postępowanie administracyjne (przeprowadzenie kontroli nie jest konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego).

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zawiadomienia o nieprawidłowościach w przetwarzaniu danych osobowych, 2. Przyjęcie przez Prezesa UODO zawiadomienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • UODO
 • Zawiadomienie
 • RODO
 • Zawiadomienie o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych

  Każdy obywatel ma prawo złożyć zawiadomienie do Prezesa UODO o zaobserwowanych lub stwierdzonych nieprawidłowościach w przetwarzaniu danych osobowych. Złożenie zawiadomienia nie skutkuje natychmiastowym wszczęciem postępowania administracyjnego. Prezes UODO obowiązany jest rozważyć podjęcie przewidzianych prawem czynności z urzędu.