Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozpatrzenie sporu przez Konsumencki Sąd Polubowny

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zapisu na Sąd Polubowny.
Stały Polubowny Sąd Konsumencki rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na podstawie regulaminu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

Kogo dotyczy  

Konsumentów i przedsiębiorców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek wraz z odpisem
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001, Nr 113, poz. 1214)

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku oraz zwrot wniosku do wnioskodawcy lub wyznaczenie terminu rozprawy.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Zawiadomienie wnioskodawcy o dalszych czynnościach dot. rozpatrzenia sporu lub ich braku w przypadku jeśli wniosek nie dotyczy sporu, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. 4. Doręczenie odpisu wniosku stronie przeciwnej i wezwanie jej aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania złożyła na piśmie odpowiedź na wniosek wraz z oświadczeniem, czy zgadza się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd wskazany we wniosku. 5. W przypadku braku zgody na rozstrzygnięcie sporu przez sąd wskazany we wniosku następuje zwrot wniosku do wnioskodawcy , w przypadku zgody ustalony zostaje termin rozprawy.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zapis na Sąd Polubowny

  Rozpatrzenie sporu przez Konsumencki Sąd Polubowny

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zapisu na Sąd Polubowny.
  Stały Polubowny Sąd Konsumencki rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na podstawie regulaminu.