Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zamiana lokalu mieszkalnego z urzędu

Najemca lokalu lub członek jego gospodarstwa domowego będący osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym a zajmowany lokal nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z ich schorzenia może wnioskować o zawarcie umowy najmu innego lokalu komunalnego mniejszego lub równorzędnego metrażowo, w którym utrudnienie nie będzie występować.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Najemca lokalu lub członek jego gospodarstwa domowego będący osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 z późn. zm.)
  • 2. § 22 Uchwały Nr XXVIII/365/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zmienionej uchwałami Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXXVII/453/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr XXXIX/468/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r., Nr XLV/532/2017 z dnia 31 maja 2017 r., Nr LVII/713/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172)
Wymagane dokumenty  
  • Oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej, w tym o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu
  • Dokument potwierdzający niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym wnioskodawcy lub członka gospodarstwa domowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
  • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu tj. decyzja lub skierowanie do zawarcia umowy najmu oraz umowa najmu
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o wyrażeniu zgody na zamianę na inny lokal socjalny

Etapy realizacji usługi  

Wyrażenie zgody na zamianę lokalu zajmowanego lokalu na inny wolny lokal komunalny lub odmowa w przypadku nie spełniania kryteriów do zamiany lokalu z urzędu.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zamiana lokalu mieszkalnego lokal komunalny lokal socjalny

Zamiana lokalu mieszkalnego z urzędu

Najemca lokalu lub członek jego gospodarstwa domowego będący osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym a zajmowany lokal nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z ich schorzenia może wnioskować o zawarcie umowy najmu innego lokalu komunalnego mniejszego lub równorzędnego metrażowo, w którym utrudnienie nie będzie występować.