Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej instytucji publicznej o wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych zamierzająca zakończyć działalność w tym zakresie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
 • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

10,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie z rejestru nie spełnia warunków formalnych, marszałek województwa wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. a. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, marszałek województwa pozostawia wniosek bez rozpoznania. b. Marszałek województwa prowadzący rejestr wydaje decyzję o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej na wniosek przedsiębiorcy oraz dokonuje wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej. 4. Marszałek województwa prowadzący rejestr działalności regulowanej, wydaje na wniosek przedsiębiorcy zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z rejestru. 5. Marszałek Województwa zawiadamia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w terminie miesiąca od dnia dokonania wykreślenia o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

  Wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej instytucji publicznej o wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.