Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy

Wysłanie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy ubiegającego się o wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.
 • Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
Czas realizacji  

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji strona może się odwołać do organu wyższego stopnia. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Zgodnie z art. 2b ustawy o usługach turystycznych minister właściwy do spraw turystyki jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych (w tym decyzji o wykreśleniu z rejestru na wniosek przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru).

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie przez przedsiębiorcę decyzji marszałka województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy. Dokonanie z urzędu przez ministra właściwego do spraw turystyki wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Etapy realizacji usługi  

Etap I. Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy. Etap II. Weryfikacja formalna wniosku przez marszałka właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Stwierdzenie poprawności i kompletności danych. Etap III. (warunkowy) Negatywna weryfikacja formalna wniosku przez marszałka województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy - stwierdzenie braków formalnych lub niepoprawności danych. Wezwanie przedsiębiorcy przez marszałka województwa do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku w wyznaczonym przez organ terminie. Etap IV. (warunkowy) Usunięcie przez przedsiębiorcę braków formalnych we wniosku. Etap V. (warunkowy) Ponowna weryfikacja formalna wniosku przez marszałka województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. W przypadku nieusunięcia braków w złożonym wniosku w wyznaczonym przez organ terminie wysłanie przez marszałka województwa zawiadomienia o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania. Etap VI. Dokonanie przez marszałka województwa w drodze decyzji administracyjnej wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy. Przekazanie przez marszałka województwa do ministra właściwego do spraw turystyki kopii decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy. Etap VII. Dokonanie z urzędu przez ministra właściwego do spraw turystyki wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • organizator turystyki
 • wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
 • pośrednik turystyczny
 • biuro podróży
 • Podobne usługi  

  Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy

  Wysłanie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.