Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Usługa umożliwia elektroniczne złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do Starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie z rejestru nie spełnia warunków formalnych wniosku organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wezwanie zawiera informacje, iż w przypadku nieuzupełnienia braków wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione organ jest obowiązany dokonać wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru w terminie 7 dni.

Starosta wykreśla wpis z rejestru działalności regulowanej wydając z urzędu zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest zobowiązany do przekazania informacji drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy wnioskującemu o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Usługa umożliwia elektroniczne złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do Starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie z rejestru nie spełnia warunków formalnych wniosku organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wezwanie zawiera informacje, iż w przypadku nieuzupełnienia braków wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione organ jest obowiązany dokonać wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru w terminie 7 dni.

Starosta wykreśla wpis z rejestru działalności regulowanej wydając z urzędu zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest zobowiązany do przekazania informacji drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.